وحدت رویه در خصوص ارزیابی زمین با کاربری و پهنه های مختلف

هیئت رئیسه محترم گروه 6 (راه و ساختمان) با عنایت به اینکه نظریه های پیشنهادی گروه اول وحدت رویه رشته راه و ساختمان کانون تهران متشکل از آقایان فریدون معظمی،محمد تجملی، امیرعلی فامیلی، اکبر پسندیده، هادی سقط فروش، علیرضا جاوید و مازیار بهرامعلی در خصوص: 1_مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی زمین و عرصه 2_اعمال ضرایب در ارزیابی زمین با کاربری و پهنه های مختلف طرح تفصیلی شهر تهران طبق جداول 5 گانه به اتفاق آراء تصویب و به عنوان راهنمای کارشناسان رشته راه و ساختمان برای شهر تهران به کانون واصل و پس از ارائه به ازای سایر گروه های کمسیون وحدت رویه رشته راه و ساختمان جهت بررسی و اعلام نظر،مصون از هر اعتراضی واقع و سپس موضوع در جلسه مورخ 18/8/1399 هیئت مدیره کانون تهران با حضور دبیر گروه یک کمیسیون مذکور،مطرح،بررسی،تایید و مقرر شد از طریق هیئت رئیسه گروه 6 به کل اعضای رشته راه و ساختمان اطلاع رسانی گردد تا در محاسبات ارزیابی زمین در کنار سایر عوامل مؤثر در موضوع کارشناسی مربوطه، مد نظر قرار گیرد. لذا به پیوست پیشنهادات گروه یک کمیسیون وحدت رویه رشته مذکور که تنها به عنوان راهنمای کارشناسان تلقی میگردند و مربوط به زمین ها و عرصه های متعارف و معمول می باشد، ارسال می گردد تا به نحو مقتضی از آن استفاده فرمایند. بدیهی است کارشناسان رسمی دادگستری در هر مورد تحت شرایط  و مشخصات محل و بررسی های لازم و تحقیقات کافی و لحاظ عوامل مؤثر دیگر به مسئولیت خود، نظریۀ کارشناسی مربوطه را تهیه و ارائه خواهند نموند.       به نام خدا جناب آقای دکتر رضا علی پور ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران موضوع : نظریه مشورتی گروه اول وحدت رویه رشته راه و ساختمان در خصوص مدارک لازم ارزیابی زمین و عرصه با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 3977 مورخ 20/3/1399 جنابعلی مبنی بر تعیین اعضای گروه اول وحدت رویه رشته راه و ساختمان با موضوع ارزیابی انواع زمین های غیر مزروعی و زمین های واقع در طرح ها به استحضار عالی می رساند، اعضای گروه یک در تاریخ های 3/4/1399 و 10/4/1399 تشکیل جلسه دادن و در راستای وحدت رویه میان کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان، نظریه مشورتی خود را در خصوص مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی زمین و عرصه طبق صور تجلسه پیوست، به اتفاق آراء به شرح ذیل پیشنهاد نمودند. 1_ مدارک مثبته مالکیت : الف- سند مالکیت ب- بنچاق (حسب ضرورت ) ج- مدارک واگذاری قانونی از جمله : _ قرارداد های واگذاری زمین شهری _ قراردادهای واگذاری شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد _ قرارداد واگذاری نهادهای رسمی حاکمیتی و یا دولتی _ مستندات عرصه وقفی 2_ نقشه جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری ذیصلاح (حسب تشخیص کارشناس) 3_ کاربری زمین 4-_ پهنه بندی طبق طرح تفصیلی 5_ امتیازات متعلقه ملک یا حقوق مکتسبه از جمله (پروانه های ساختمانی _گواهی عدم خلاف ساختمان_ گواهی بلامانع ناحیه_ گواهی پایانکار ساختمان و…) 6_ رأی کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری برای زمین های فاقد اعیانی مجاز 7_ آرای کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 7 آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها حسب ضرورت و نیاز 8_ سوابق ثبتی حسب ضرورت به نام خدا در ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 3/4/1399 جلسه گروه یک (زمین) کمیسیون وحدت رویه رشته راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با حضور آقایان فریدون معظمی_اکبر پسندیده_ امیرعلی فامیلی_ محمد تجملی_ هادی سقط فروش_علیرضا جاوید و مازیار بهرامعلی در محل کانون در خصوص مدارک  مورد نیاز جهت ارزیابی زمین و عرصه تشکیل و نظریه مشورتی هیئت وحدت رویه رشته راه و ساختمان به شرح ذیل مصوب گردید: 1_ مدارک مثبته مالکیت : الف- سند مالکیت ب- بنچاق (حسب ضرورت ) ج- مدارک واگذاری قانونی از جمله : _ قرارداد های واگذاری زمین شهری _ قراردادهای واگذاری شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد _ قرارداد واگذاری نهادهای رسمی حاکمیتی و یا دولتی _ مستندات عرصه وقفی 2_ نقشه جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری ذیصلاح (حسب تشخیص کارشناس) 3_ کاربری زمین 4-_ پهنه بندی طبق طرح تفصیلی 5_ امتیازات متعلقه ملک یا حقوق مکتسبه از جمله (پروانه های ساختمانی _گواهی عدم خلاف ساختمان_ گواهی بلامانع ناحیه_ گواهی پایانکار ساختمان و…) 6_ رأی کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری برای زمین های فاقد اعیانی مجاز 7_ آرای کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 7 آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز دز شهرها حسب ضرورت و نیاز 8_ سوابق ثبتی حسب ضرورت جناب آقای دکتر رضا علی پور ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران موضوع: نظریه پیشنهادی گروه اول وحدت رویه در خصوص اعمال ضرایب در ارزیابی زمین با کاربری و پهنه های مختلف با سلام و تحیات احتراما، بازگشت به نامه شماره 3977 مورخ 20/3/1399 جنابعلی مبنی بر تعیین اعضای گروه اول وحدت رویه رشته راه و ساختمان با موضوع ارزیابی انواع زمین های غیر مزروعی و زمین های واقع در طرح ها و پیرو  نامه شماره 99_ و _1 مورخ 17/4/1399 در خصوص مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی زمین و عرصه به استحضار عالی می رساند ، اعضای گروه یک وحدت رویه متشکل از آقایان فریدونی معظمی- محمد تجملی- امیرعلی فامیلی-اکبرپسندیده-هادی سقط فروش-علیرضا جاوید و مازیار بهرامعلی در تاریخ های 7/5/1399 و 14/5/1399 و 21/5/1399 و 28/ 5/1399 و 4/6/1399 تشکیل جلسه دادند و در راستای وحدت رویه میان کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان، نظریه مشورتی خود را در خصوص اعمال ضرایب در ارزیابی زمین با کاربری و پهنه های مختلف طبق جداول 5 گانه پیوست (کاربری و پهنه های G،S،M،R)، به اتفاق آراء تصویب و پیشنهاد نمودند. جداول مذکور حاصل تشریک مساعی و همفکری همکاران کارشناسان رسمی دادگستری شرکت کننده در جلسات وحدت رویه بوده و تنها می تواند به عنوان یک راهنما تلقی گردد. کارشناسان رسمی دادگستری در هر مورد تحت شرایط و مشخصات محل و بررسی های لازم و تحقیقات کافی به مسئولیت خود نظریه مربوطه را اعلام می نمایند.