عذر موجه

ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)- وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

1 – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

2 – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

3 – حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

4 – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به ‌دادگاه ارسال دارد.‌ دادگاه در صورتی به ‌آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر ‌او را موجه بداند، در غیر این‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیت­دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی‌که جلسه دادگاه به‌علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موکل اطلاع دهد. در این‌ صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.