نظامنامه حوزه فعالیت جغرافیایی خدمات کارشناسی]

 

در اجرای مفاد بند (ب) ماده (۷) قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظامنامه حوزه فعالیت جغرافیایی خدمات کارشناسی به منظور گسترش خدمات کارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی بشرح ذیل تدوین می­شود.

ماده ۱- حوزه فعالیت جغرافیائی خدمات کارشناسی به منطقه­ای اطلاق می­شود که کارشناس مجاز به ارائه خدمات کارشناسی در آن منطقه می­باشد.

ماده ۲- مبنای تعیین حوزه فعالیت جغرافیایی اولیه، شرکت در آزمون پذیرش کارشناسان رسمی دادگستری و طی مراحل قانونی است.

ماده ۳- حوزه فعالیت جغرافیایی اولیه که به ترتیب مقرر در ماده ۲ تعیین می­شود غیرقابل تغییر می­باشد مگر در چهارچوب نظام­نامه مصوب نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۴- کارشناسان رسمی دادگستری پس از ۳ سال سابقه خدمت، با اولویت انجام امور کارشناسی در شهرستان مورد پذیرش، می­توانند در سایر شهرستان­های استان مربوطه به غیر از مرکز استان، خدمات کارشناسی ارائه نمایند.

ماده ۵- کارشناسان رسمی دادگستری با ۶ سال سابقه خدمت می­توانند با رعایت اولویت شهرستان مربوطه و سایر شهرستان­های استان در مرکز استان ذیربط به ارائه خدمات کارشناسی اقدام نمایند.

ماده ۶- کارشناسان رسمی دادگستری دارای ۱۱ سال سابقه خدمت می­توانند با رعایت اولویت­های مقرر در ماده ۵ این نظام­نامه در سایر استان­های کل کشور اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند.

ماده ۷- کارشناسان مناطق استان تهران پس از ۳ سال سابقه خدمت می­توانند در کلیه مناطق به استثنای منطقه یک تهران اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند و پس از ۶ سال سابقه خدمت می­توانند در سراسر استان (کلیه مناطق) اقدام به کارشناسی نمایند و پس از ۱۱ سال سابقه در کل کشور مجاز به انجام فعالیت کارشناسی می­باشند.

ماده ۸- دو برابر مدت محرومیت و یک برابر مرخصی از خدمات کارشناسی کارشناسانی که محکومیت دارند برای توسعه حوزه فعالیت جغرافیایی به زمان­های تعیین­شده در مواد فوق اضافه می­شود و به هر جهت در زمان محرومیت، حوزه فعالیت جغرافیایی غیر قابل تغییر است.

ماده ۹- مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، کانون محل عضویت می­باشد.

ماده ۱۰- در صورت ارجاع کار خارج از چهارچوب این نظام­نامه توسط محاکم و مراجع قضائی کارشناسان موظف به اعلام مراتب به مراجع مذکور هستند و در صورت تأکید بر اجرای قرار کارشناسی، چنانچه معذوریت و جهات ردی وجود نداشته باشد کارشناس اقدام به اجرای قرار کارشناسی می­نماید.

ماده ۱۱- هیچ یک از کارشناسان خارج از حوزه فعالیت خود در استان مربوطه مجاز به ایجاد دفتر کارشناسی نمی­باشند.

این نظام­نامه در ۱۱ ماده در جلسه مورخ 20/09/1397 کمیسیون تدوین نظام­نامه­ها و ضوابط مربوط به رشته و روش­های کارشناسی تأیید و در جلسه 21/09/1397 شورای عالی کارشناسان مورد تصویب قرار گرفت.

حوزه فعالیت جغرافیائی خدمات کارشناسی به منطقه­ای اطلاق می­شود که کارشناس مجاز به ارائه خدمات کارشناسی در آن منطقه می­باشد.

ماده ۲- مبنای تعیین حوزه فعالیت جغرافیایی اولیه، شرکت در آزمون پذیرش کارشناسان رسمی دادگستری و طی مراحل قانونی است.

ماده ۳- حوزه فعالیت جغرافیایی اولیه که به ترتیب مقرر در ماده ۲ تعیین می­شود غیرقابل تغییر می­باشد مگر در چهارچوب نظام­نامه مصوب نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۴- کارشناسان رسمی دادگستری پس از ۳ سال سابقه خدمت، با اولویت انجام امور کارشناسی در شهرستان مورد پذیرش، می­توانند در سایر شهرستان­های استان مربوطه به غیر از مرکز استان، خدمات کارشناسی ارائه نمایند.

ماده ۵- کارشناسان رسمی دادگستری با ۶ سال سابقه خدمت می­توانند با رعایت اولویت شهرستان مربوطه و سایر شهرستان­های استان در مرکز استان ذیربط به ارائه خدمات کارشناسی اقدام نمایند.

ماده ۶- کارشناسان رسمی دادگستری دارای ۱۱ سال سابقه خدمت می­توانند با رعایت اولویت­های مقرر در ماده ۵ این نظام­نامه در سایر استان­های کل کشور اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند.

ماده ۷- کارشناسان مناطق استان تهران پس از ۳ سال سابقه خدمت می­توانند در کلیه مناطق به استثنای منطقه یک تهران اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند و پس از ۶ سال سابقه خدمت می­توانند در سراسر استان (کلیه مناطق) اقدام به کارشناسی نمایند و پس از ۱۱ سال سابقه در کل کشور مجاز به انجام فعالیت کارشناسی می­باشند.

ماده ۸- دو برابر مدت محرومیت و یک برابر مرخصی از خدمات کارشناسی کارشناسانی که محکومیت دارند برای توسعه حوزه فعالیت جغرافیایی به زمان­های تعیین­شده در مواد فوق اضافه می­شود و به هر جهت در زمان محرومیت، حوزه فعالیت جغرافیایی غیر قابل تغییر است.

ماده ۹- مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، کانون محل عضویت می­باشد.

ماده ۱۰- در صورت ارجاع کار خارج از چهارچوب این نظام­نامه توسط محاکم و مراجع قضائی کارشناسان موظف به اعلام مراتب به مراجع مذکور هستند و در صورت تأکید بر اجرای قرار کارشناسی، چنانچه معذوریت و جهات ردی وجود نداشته باشد کارشناس اقدام به اجرای قرار کارشناسی می­نماید.

ماده ۱۱- هیچ یک از کارشناسان خارج از حوزه فعالیت خود در استان مربوطه مجاز به ایجاد دفتر کارشناسی نمی­باشند.

این نظام­نامه در ۱۱ ماده در جلسه مورخ 20/09/1397 کمیسیون تدوین نظام­نامه­ها و ضوابط مربوط به رشته و روش­های کارشناسی تأیید و در جلسه 21/09/1397 شورای عالی کارشناسان مورد تصویب قرار گرفت.