نظام­نامه نحوه اعطای صلاحیت­های کارشناسی

به استناد بند ب ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین­نامه اجرائی آن نظام­نامه نحوه اعطای صلاحیت­های کارشناسی بشرح ذیل به تصویب رسید:

ماده ۱- اعطای صلاحیت­های اولیه کارشناسی برای کسانی که مراحل مختلف قانونی برای اخذ پروانه کارشناسی را طی کرده­اند با شرایط زیر صورت می­گیرد.

– انجام کامل و موفقیت­آمیز دوره کارآموزی

– اظهارنظر کارشناس راهنما در مورد عملکرد کارآموز و پیشنهاد صلاحیت­های اولیه رشته مربوطه

– صلاحیت­های کارشناسی با انجام مصاحبه و با توجه به سوابق علمی و تجربی متقاضی حداکثر تا 5 مورد به تناسب شرح صلاحیت­های هر رشته اعطاء می­شود.

ماده ۲- اعطای صلاحیت­های کارشناسان بر اساس پاسخگوئی منطقی به نیازهای تخصصی کارشناسی در استان و همچنین تقاضای کارشناسان ذیربط صورت می­گیرد. نیازهای تخصصی کارشناسی براساس تعداد کارشناسان و نیاز مراجع قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی در هر زمینه تعیین می­شود.

 ماده ۳- عناوین و شرح صلاحیت­های هر رشته پس از کسب نظر کمیسیون آزمون و امور صلاحیت­های علمی و فنی به تصویب شورای­عالی خواهد رسید.

ماده ۴- ضوابط لازم برای کسب صلاحیت به شرح زیر است: کسب صلاحیت علمی و تجربی به یکی از طرق زیر:

۱- ۱- گذراندن موفقیت­آمیز دوره آموزشی مصوب

2-1- گذراندن موفقیت­آمیز دوره فراگیری زیر نظر کارشناس راهنمای معرفی شده

3-1- ارائه سوابق علمی و تجربی موثر در زمینه صلاحیت مورد نیاز با تائید کمیسیون مشورتی

4-1- شرکت و قبولی در آزمون صلاحیت مورد درخواست

تبصره: در برخی صلاحیت­ها ترکیب بیش از یکی از شروط فوق به پیشنهاد گروه مربوطه امکان­پذیر می­باشد.

فاصله زمانی برای اخذ صلاحیت یک سال است و در هر مرحله حداکثر یک صلاحیت قابل اعطاء می­باشد.

تبصره: به کارشناسانی که مدت طولانی افزایش صلاحیت نداشته­اند بازای هر دو سال سابقه موثر کارشناسی در صورت تقاضا یک صلاحیت و جمعا حداکثر چهار صلاحیت در صورت احراز شرایط قابل اعطاء می­باشد.

این نظام­نامه شامل ۴ ماده و ۳ تبصره در جلسه 31/01/1385 شورای عالی کارشناسان رسمی به تصویب رسید.