حقوق کارشناس رسمی

در کنار مجموع باید و نبایدهایی که قانون در مورد کارشناس رسمی مقرر کرده است کارشناس، رسمی علاوه بر حقوق که عموم انسان­ها دارند، حقوق ویژه ای هم دارد که برای تکمیل شدن بحث در اینجا به آنها اشاره می­شود:

1-دریافت حق­الزحمه

اولین حق کارشناسان این است که در مقابل کاری که انجام می­دهد. حق الزحمه دریافت نماید این حق­الزحمه تعرفه­ای دارد و مرجع رسمی که کار را به کارشناس ارجاع می­کند بر مبنای آن تعرفه نخست باید حق­الزحمه کارشناس را به صورت علی­الحساب یا قطعی وصول و پس از انجام دادن کار به کارشناس بپردازد. تعرفعه دستمزد کارشناسان آخرین بار در سال 1398 اصلاح شد است. البته قانون آ.د.م در ماده 264 تعیین حق­الزحمه کارشناس را به عهده دادگاه گذاشته و اعلام کرده که دادگاه آن را با توجه به کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می­کند ولی قدر مسلم این است که منظور این نبوده که تعرفه در نظر گرفته نشود زیرا تعرفه بر هر جهت برای دادگاه نیز می­تواند مبنایی برای محاسبه باشد.

2- دریافت هزینه­های کارشناسی

دومین حق کارشناس دریافت هزینه­های انجام دادن کار است و این هزینه­ها با حق­الزحمه فرق دارد. کارشناس اگر در ادعای وظیفه خود نیاز به رفت و آمد به جاهای مختلف داشته باشد دریافت هزینه­های آن حق اوست. کارشناس اگر ناچار از سفر شود، دریافت هزینه اقامت حق اوست،  کارشناس اگر برای ادای وظیفه خود کارگری استخدام کند، به آزمایشگاه مراجعه کند، از متخصصان دیگر استفاده کند و یا هر هزینه دیگری متناسب با کار متحمل شود، حق دارد آن را مطالبه کند. در آیین­نامه تعرفه دستمزد کارشناسان به این موضوع تاکید شده است.