ارزش اعیانارزش اعیان

 

لازم به توجه است که ارزش اعیان می­تواند همان مبلغی باشد که در موقع بیمه ساختمان در مقابل حوادث تعیین می­شود، به علاوه ارزش امتیازات متعلق به ملک مانند کاربری اداری یا تجاری، امتیاز انشعاب­های آب، برق، گاز، تلفن و … همچنین ارزش محوطه­سازی و… باشد.