ارزیابی ملک تجاری در شرایط مختلف تعلق حق سرقفلی

در مواردی که تعیین ارزش ملک، مربوط به یک مغازه تجاری مورد نظر است، سه حالت ممکن است وجود داشته باشد.

5-1.حالت اول: در مواردی که حق سرقفلی متعلق به مستأجر است و ملک مغازه برای خرید توسط غیر ارزیابی می­شود و مستأجر در مغازه مورد اجاره با همان شرایط قبلی به کسب خود ادامه می­دهد. در چنین شرایطی بدون توجه به میزان اجاره بهای پرداختی همچنین با در نظر گرفتن این نکته که به طور معمول در مغازه سرویس­های بهداشتی و آشپزخانه وجود ندارد، ارزش ملک حدود یک سوم ارزش ملک مسکونی مشابه در پشت جبهه ارزیابی می­شود.

5-2.حالت دوم: در مواردی که مستأجر مالک سرقفلی می­باشد و خریدار ملک مغازه تجاری مورد اجاره خود می­باشد. متعارف است حدود 5% و حداکثر تا 10% از ارزش سرقفلی یعنی، معادل “حق مالکانه” برای ارزش ملک مغازه در نظر گرفته شود و سپس این مبلغ را با حدود ارزش ملک مسکونی مشابه در پشت جبهه مقایسه نمود سپس هر کدام از این دو مبلغ که بیشتر است برای تعیین ارزش ملک در نظر گرفته شود.

“حق مالكانه” مبلغی است که لازم است برای جلب رضایت مالک، برای یک بار انتقال حق سرقفلی به غیر به مالک پرداخته شود.

5-3.حالت سوم: در مواردی که ملک و حق سرقفلی با هم و به طور هم زمان انتقال داده می­شوند، با توجه به نبود سرویس­های بهداشتی و آشپزخانه به طور معمول در مغازه، ارزش ملک حدود قیمت ملک مسکونی مشابه در پشت جبهه ارزیابی می­شود.

در مواردی که تعیین ارزش ملک، مربوط به یک مغازه تجاری مورد نظر است، سه حالت ممکن است وجود داشته باشد.

5-1.حالت اول: در مواردی که حق سرقفلی متعلق به مستأجر است و ملک مغازه برای خرید توسط غیر ارزیابی می­شود و مستأجر در مغازه مورد اجاره با همان شرایط قبلی به کسب خود ادامه می­دهد. در چنین شرایطی بدون توجه به میزان اجاره بهای پرداختی همچنین با در نظر گرفتن این نکته که به طور معمول در مغازه سرویس­های بهداشتی و آشپزخانه وجود ندارد، ارزش ملک حدود یک سوم ارزش ملک مسکونی مشابه در پشت جبهه ارزیابی می­شود.

5-2.حالت دوم: در مواردی که مستأجر مالک سرقفلی می­باشد و خریدار ملک مغازه تجاری مورد اجاره خود می­باشد. متعارف است حدود 5% و حداکثر تا 10% از ارزش سرقفلی یعنی، معادل “حق مالکانه” برای ارزش ملک مغازه در نظر گرفته شود و سپس این مبلغ را با حدود ارزش ملک مسکونی مشابه در پشت جبهه مقایسه نمود سپس هر کدام از این دو مبلغ که بیشتر است برای تعیین ارزش ملک در نظر گرفته شود.

“حق مالكانه” مبلغی است که لازم است برای جلب رضایت مالک، برای یک بار انتقال حق سرقفلی به غیر به مالک پرداخته شود.

5-3.حالت سوم: در مواردی که ملک و حق سرقفلی با هم و به طور هم زمان انتقال داده می­شوند، با توجه به نبود سرویس­های بهداشتی و آشپزخانه به طور معمول در مغازه، ارزش ملک حدود قیمت ملک مسکونی مشابه در پشت جبهه ارزیابی می­شود.