مصالح پای کار

 

در بعضی از پروژه­های نیمه­کاره مقدار قابل توجهی “مصالح پای کار” وجود دارد که می­تواند شامل وسایل بهداشتی و شیرآلات، وسایل موتورخانه سیستم حرارت مرکزی و تهویه، قطعه­های آسانسور و … باشد. لازم به توجه است که این نوع مصالح تا زمانی که در محل نصب نشده­اند، فقط به دستور کتبی دادگاه یا به دستور کتبی مدیران مسئول و برای تعیین ارزش ساختمان تمام شده با این وسایل و تجهیزات یا برای تعیین ارزش “مصالح پای کار” قابل ارزیابی برای وثیقه­گذاری می­باشند. پس به خودی خود و صرف مصالح پای کار، این مصالح قابل ارزیابی برای وثیقه­گذاری نیستند چون مال منقول محسوب می­شوند.