شیوه نامه ارجاع کارشناسی

در راستای انجام هدف 4 از برنامه چهار سالۀ دورۀ چهارم شورای عالی و به منظور شفاف سازی و اجرای ساز و کار ارجاع کارشناسی به کارشناسان از طرف کانون ها ، شیوه نامه ارجاع کار به کارشناسان به شرح زیر در کمیسیون تدوین نظامنامه ها تهیه ، تایید گردید.

فصل اول- عوامل مؤثر در محاسبه امتیاز کارشناسان

فاکتورهای مؤثر در محاسبه امتیاز کارشناسان هر رشته به منظور ارجاع آن دسته از کارهائی که به کانون واگذار می گردد، به شرح زیر در نظر گرفته شده است.

الف_ شاخص های دارای امتیاز مثبت :

1_امتیاز اولیه کلیه کارشناسان                                                                                                                            20 امتیاز

2_ سابقه کار مفید و مؤثر به ازای هر سال 2 امتیاز                                                                                        حداکثر  20 امتیاز

3_ داشتن صلاحیتهای عمومی و اختصاصی به نسبت تعداد صلاحیتهای رشته                                                        حداکثر 40 امتیاز

4_ شرکت فعال در کلاس های آموزشی (طبق دستور العمل آموزشی مربوطه ) به ازای هر کلاس  1 امتیاز سالانه 3 امتیاز  حداکثر 30 امتیاز

( باثتثنای کلاسهای آموزشی جهت اخذ صلاحیت)

5_پژوهش و تحقیق در امر کارشناسی در رشته مربوطه با تأئید شورای عالی                                                          حداکثر 15 امتیاز

6_ کارشناسی معاضدتی مازاد بر سه کارشناسی مقرر در قانون به ازای هر کارشناسی  2 امتیاز                                    حداکثر 10 امتیاز

7_ تهیه و تدوین مقالات مرتبط با امور کارشناسی و چاپ در مجلات ، فصل نامه، ماهنامه های تخصصی کانون و شورای عالی با تأیید شورای نویسندگان و سردبیر نشریه و یا کمیسیون آموزش هر کانون یا شورای عالی هر مقاله یک امتیاز هر کتاب 3 امتیاز             حداکثر  15 امتیاز

8_ شرکت در مجامع عمومی سالانه به نسبت مجامع مندرج در قانون                                                                   حداکثر 10 امتیاز

جمع کل امتیازات مثبت                                                                            160 امتیاز

 

ب. پارامترهای دارای امتیاز منفی :

1_ عدم رعایت دستورالعمل های صادره از طرف شورای عالی در مورد نظریه های کارشناسی به ازاء هرگزارش 1 امتیاز

حداکثر 10 امتیاز

2_ امتناع از انجام کارشناسی معاضدتی از طرف کانون بدون داشتن عذر موجه ، به ازاء هر گزارش 1 امتیاز

حداکثر 5 امتیاز

3_ امتناع از انجام کارشناسی های ارجاعی از طریق و دادگستری بدون داشتن عذر موجه به ازاء هر گزارش 1 امتیاز

حداکثر 5 امتیاز

4_ تأخیر در ارائه نظریۀ کارشناسی (به ازای هر مورد 5 امتیاز )                                               حداکثر 10 امتیاز

( طبق دستورالعمل مربوطه )

 

جمع امتیازات منفی                                                                     30 امتیاز

 

فصل دوم _ شیوۀ محاسبه  مبنای توزیع کار بین کارشناسان :

برای توزیع کار بین کارشناسان ، محاسبه موارد زیر توسط سیستم انجام می گردد که به تفصیل در بخش های زیر توضیح داده خواهد شد .

  • محاسبه ارزش دهی هر امتیاز برای کارشناسان هر رشته
  • محاسبه میزان آماده به کار بودن کارشناس
  • محاسبه درآمد پیش بینی شده کارشناس
  • محاسبه درآمد مؤثر (عملیاتی) کارشناس

تبصره _ تعداد کار کارشناسی همزمان در یک رشته با توجه به تعداد نفرات آن رشته ،توسط رئیس هیئت مدیره تعیین می گردد.

 

بخش 1) محاسبه ارزش دهی هر امتیاز برای کارشناسان هر رشته

پارامترها و روش محاسبه ارزش دهی هر امتیاز کارشناسان به شرح زیر است :

  1. محدوده زمانی در بازه یک ساله ، یا 6 یا 3 ماهه دورۀ مشابه سال قبل ترجیحا با توجه به زمان سپری شدن از سال مالی کانون توسط رئیس هیئت مدیره کانون در نظر گرفته می شود .
  2. پارامتر مجموع دستمزد کارشناسان هر رشته در محدوده زمانی انتخابی تعیین می شود.
  3. با توجه به موارد مندرج در فصل اول امتیازات کل کارشناسان از جمع امتیاز هر کارشناس در هر رشته محاسبه می گردد.
  4. ارزش دهی هر امتیاز (V )عبارت است از تقسیم مجموع دستمزد کارشناسان یک رشته     به مجموع امتیازات کل کارشناسان همان رشته

 

تبصره : در صورت تغییر مجموع درآمد کارشناسان هر رشته یا تغییر تعداد کارشناسان در یک بازۀ زمانی یا دوره ،ارزش هر امتیاز توسط سیستم با نظارت رییس هیات مدیره به روز رسانی می گردد.

بخش 2) در صد آماده به کار بودن کارشناس

در محاسبات پارامتر زمان آماده به کار بودن کارشناس در طول یک دوره زمانی (T) منظور میگردد.

مدت زمان مرخصی کارشناس (t1) و مدت زمان محرومیت کارشناس (t2) از کار کارشناسی ، به تناسب در امتیاز کارشناس تاثیر دارد. نحوۀ محاسبه درصد آماده به کار بودن کارشناس (Rw) طبق روش زیر محاسبه می گردد

 

Rw=

 

 

بخش 3) محاسبه درآمد پیش بینی شده و مؤثر هر کارشناس :

1_ درآمد پیش بینی شده (Fi) کارشناسان عبارت است از حاصل ضرب ارزش هر امتیاز (V) در تعداد امتیاز کارشناس (p) و درصد آماده به کار بودن کارشناس (Rw)

Fi = V.P.RW

2_ پس از کسب درآمد مؤثر از درآمد پیش بینی شده هر کارشناس ، رتبه ارجاع کار آن کارشناس در مرتب سازی، مبنای مقیاس  (X) توزیع کار بین کارشناسان آن رشته می باشد.

X=Ri-Fi

Forecast income

Points

Ready to work

 

بخش 4) محدودیتها

1_ سیستم پس از مقایسه درآمد کارشناسان، درمورد کارشناسانی که دارای کسری درآمد باشند با رعایت اولویت میزان کسری را کار ارجاع داده و نسبت به کارشناسانی که دارای درآمد مازاد هستند، ایشان را در نوبت قرار می دهد.

2_تعداد کارشناسان و رشتۀ کارشناسی : برای توزیع کار در سیستم طبق ضوابط هیئت مدیره و برای هر کار کارشناسی تعیین می گردد.

3_ کارهای پیچیده توسط سیستم به کارشناسان با صلاحیتی داده خواهد شد که حداقل 65 درصد بیشترین امتیاز کسب شده در رشته را داشته باشند .پیچیده بودن کار کارشناسی برای سیستم توسط رئیس هیئت مدیره کانون تعیین می گردد.

4_تعیین کارشناس برای کارهای کارشناسی خاص از جمله محرمانه بودن کارشناسی توسط رئیس هیئت مدیرۀ کانون و بر طبق دستورالعمل مربوطه ارجاع می گردد.

تبصره –در راستای ارجاع سیستمی ابتدا برای سیستم منطقه و حوزۀ قضائی و در نهایت رشته کارشناسی و صلاحیت و نوع کار کارشناسی مشخص و سیستم از بین کارشناسان واجد شرایط ، کار کارشناسی را به کارشناس واجد شرایطی خواهد داد که در مقایسه با دیگر کارشناسان واجد شرایط ،کمترین درامد را داشته و صلاحیت انجام آن کار کارشناسی را اخذ نموده باشد.

این شیوه نامه از ارجاع کارشناسی در دو فصل، چهاربخش و سه تبصره با توجه به وظیفۀ محول شده به کمیسیون تدوین نظامنامه ها طی مصوبۀ مورخ 09/07/1399 شورای عالی، توسط کمیسیون تدوین نظامنامه ها تهیه و تایید و پس از تصویب شورای عالی کارشناسان و تدوین برنامۀ سیستم نرم افزاری آن برای کانون های کارشناسان لازم الرعایه می باشد.

مثال محاسبۀ توزیع کار کارشناسی توسط سیستم (پیوست 1)

اگر بفرض تعداد کارشناسان یک رشته N=200  نفر باشند و مجموع دستمزد کارشناسان آن رشته در یک دورۀ زمانی معادل

تومان باشد.

تعداد کل امتیازات کارشناسان آن رشته برابر 24000 امتیاز

در این صورت ارزش هر امتیاز (V) به شرح زیر توسط سیستم محاسبه می گردد :

مجموع دستمزد کارشناسان یک رشته                                         3000000000 تومان

مجموع امتیازات کل کارشناسان همان رشته                                            24000 امتیاز

 

طبق فرمول فوق ارزش هر امتیاز برابر 125000 تومان برای این رشته با مشخصات فوق محاسبه گردید.

 

 

مقایسه سه کارشناس هم رشته که دارای امتیازات متفاوت می باشند

 به شرح زیر در نظر میگیریم :

اگر Pi تعداد امتیاز کارشناسان باشد و امتیاز کارشناس سوم Pi3= 150  باشد و امتیاز کارشناس دوم  Pi2= 140   و امتیاز کارشناس اول Pi1= 120   و درصد آماده به کار بودن آنها بترتیب زیر باشد

درصد آماده به کار بودن (Rw)

RW1= 0.70        RW2=0.80       RW3 = 0.90

و درآمد پیش بینی شده طی دوره به صورت Fi  و تعداد  امتیاز pi  و ارزش یک امتیاز در رشته v1  نمایش داده شود . درآمد پیش بینی شده به شرح زیر توسط سیستم محاسبه می گردد.

Fi = Pi *Rw*V1

درآمد پیش بینی شده کارشناس اول برابر است با

Fi 1 = 0.70 * 120 * 125000 = 10500000

 

درآمد پیش بینی شده کارشناس دوم  برابر است با

Fi 2 = 0.80 * 140* 125000 = 14000000

 

درآمد پیش بینی شده کارشناس سوم  برابر است با

Fi 3 = 0.90 * 150 * 125000 = 16875000

 

در صورتی که درآمد عملیاتی یا مؤثر (واقعی) سه کارشناس تا تاریخ این ارجاع به شرح زیر باشد

 

Ri1 = 12000000       Ri2 = 13000000     Ri3 = 15000000

و (x) تفاوت درآمد عملیاتی و پیش بینی شده کارشناسان در یک رشته کارشناسی باشد مبنای توزیع کار بین سه کارشناس به شرح زیر خواهد بود .

مبنای توزیع کار بین سه کارشناس فوق توسط سیستم از مقایسه تفاوت درآمد عملیاتی ( Ri ) و درآمد پیش بینی شده ( Fi) آنها انجام می شود.

بعبارت دیگر سیستم ،کار کارشناسی را به کارشناسی خواهد داد که تفاوت درآمد عملیاتی و درآمد پیش بینی شده آن کارشناس در مقایسه با دیگر کارشناسان آن رشنه کمترین ( عدد جبری) باشد.

X1= Ri1-Fi1= 12000000-10500000= 1500000

X2= Ri2-Fi2= 13000000-14000000=-(1000000)

Ri3-Fi3  X3==15000000-16875000=-(1875000)

در مثال فوق سیستم کار کارشناسی را اول به کارشناس x3 که کمترین تفاوت درآمد عملیاتی و درآمد پیش بینی شده را داشته ارجاع می کند و سپس به کارشناسان x2  و پس از معادل شدن در آمد کار به کارشناس x1  داده خواهد شد.