نظام نامه نحوه اعطای صلاحیت های کارشناسی مورخ 

به استناد بند به ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین نامه اجرائی آن نظام نامه نحوه اعطای صلاحیت های کارشناسی به شرح زیر به تصویب رسید :

ماده 1

اعطای صلاحیت های اولیه کارشناسی برای کسانی که مراحل مختلف قانونی برای اخذ پروانه کارشناسی را طی کرده اند با شرایط زیر صورت میگیرد.

_ انجام کامل و موفقیت آمیز دوره کارآموزی

_اظهار نظر کارشناس راهنما در مورد عملکرد کارآموز و پیشنهاد صلاحیت های اولیه رشته مربوطه.

_صلاحیتهای کارشناسی با انجام مصاحبه و با توجه به سوابق علمی و تجربی متقاضی حداکثر تا 5 مورد به تناسب شرح  صلاحیت های هر رشته اعطاء می شود.

ماده 2

اعطای صلاحیتهای کارشناسان بر اساس پاسخگوئی منطقی به نیاز های  تخصصی کارشناسی در استان و همچنین تقاضای کارشناسان ذیربط صورت می گیرد.

نیاز های  تخصصی کارشناسی براساس تعدادکارشناسان و نیاز مراجع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی در هر زمینه تعیین می شود.

ماده 3

عناوین و شرح صلاحیت های هر رشته پس از کسب نظر کمیسیون های آزمون و امور صلاحیت های علمی و فنی به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده 4

ضوابط لازم برای کسب صلاحیت به شرح زیر است :

کسب صلاحیت علمی و تجربی به یکی از طرق زیر :

1_1_ گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی مصوب .

1_2_ گذراندن موفقیت آمیز دوره فراگیری زیر نظر کارشناسان راهنمای معرفی شده .

1_3_ ارائه سوابق علمی و تجربی مؤثر در زمینه صلاحیت مورد نیاز با تأکید کمسیون مشورتی.

1_4_ شرکت و قبولی در آزمون صلاحیت مورد درخواست .

تبصره : در برخی صلاحیت ها ترکیب بیش از یکی از شروط فوق به پیشنهاد گروه مربوطه امکان پذیر می باشد.

فاصله زمانی برای اخذ صلاحیت یک سال است و در هر مرحله حداکثر یک صلاحیت قابل اعطاء می باشد.

تبصره : به کارشناسانی که مدت طولانی افزایش صلاحیت نداشته اند بازای هر دو سال سابقه مؤثر کارشناسی در صورت تقاضا یک صلاحیت و جمعا حداکثر چهار صلاحیت در صورت احراز شرایط قابل اعطاء می باشد.

این نظام ماده شامل 4 ماده و 3 تبصره در جلسه 31/1/1385 شورای عالی کارشناسان رسمی به تصویب رسید.