ارزیابی زمین و ساختمان

در این فصل شما با تمام اطلاعاتی که در رابطه با ارزیابی زمین و ساختمان هست اشنا خواهید شد.  

برای مراجعه به هر بخش بر روی دکمه هر مطلب کلیک فرمایید

 

بخش اول:ارزیابی زمین

بخش دوم :ارزیابی ساختمان

بخش سوم :نکات حایز اهمیت در پروانه ساختمان

عدالت

یخش چهارم:مصالح پای کار

یخش پنجم:ارزیابی ملک تجاری در شرایط مختلف تعلق حق سر قفلی

 

بخش ششم:ارزش اعیان

بخش هفتم :ارزیابی انواع املاک

بخش هشتم:روش تحقیق برای بدست اوردن ارزش املاک

بخش نهم:وحدت رویه در خصوص ارزیابی زمین با کاربری وپهنه های های مختلف

کارشناسان رسمی