قوانین و مقررات کارشناسی

در این فصل شما با تمام اطلاعاتی که در رابطه با قوانین مقررات کارشناسی هست اشنا خواهید شد.در ادامه به هر بخش از این فصل میپردازیم

برای مراجعه به هر بخش بر روی دکمه هر مطلب کلیک فرمایید

 

بخش اول:قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

بخش دوم:قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

بخش سوم:قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

بخش چهارم:ایین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

بخش پنجم:نظام نامه کاراموزی کارشناسان رسمی دادگستریَ

بخش ششم:نظام نامه نحوه اعطای صلاحیت های کارشناسی

بخش هفتم:نظامه نامه حوزه فعالیت های جغرافیایی خدمات کارشناسی

بخش هشتم:جهات رد کارشناس

بخش نهم:عذر موجه

عکس کانون

بخش دهم:تعرفه دستمزدکارشناسان رسمی دادگستری

بخش یازدهم:عناوین صاحیت های کارشناسی رسمی دادگستری

بخش دوازدهم:دستورالعمل تدوین گذارش و نظریه کارشناسی

بخش سیزدهم:هییت مدیره کانون کارشناسان رسمی

بخش چهاردهم:دستورالعمل رفتار حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری

بخش پانزدهم:نظام نامه نحوه اعطای صلاحیت های کارشناسی

بخش شانزدهم:منشور اخلاق حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری

بخش هفدهم:شیوه نامه ارجاع کارشناسی

کارشناسان رسمی